Vigrestad Skulekorps
Vigrestad Skulekorps
 • Aktiviteter    • Øvinger    • Korpset    • Styret    • Dugnad      • Hjem  

 

 

   Korpset
           

Snarveier:
Antall besøk på siden: 448 117

 

 


Vedtekter for Vigrestad Skulekorps

Stifta 17. februar 1956

§ 1. Organisasjon

Vigrestad skulekorps er stiftet 17. februar 1956 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF), med tilhørighet NMF Rogaland. Hå er vår kommune.
En kan være musikant i skulekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
Musikanter i skolekorps kan bli aspiranter i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år. Aspirantene skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

§ 2. Formål

Korpset har som formål å fremme interesse for utøving av musikk og medvirke til å utvikle sunne interesser og godt vennskap.

§ 3. Medlemskap

§ 3.1. Opptak av medlemmer
Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer skolekorpset av skolekorpsets styre.Medlemskap for barn som ikke har fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte.Ved innmelding i skolekorpset blir en automatisk medlem i NMF. Alle styremedlemmer meldes også inn i NMF.

§ 3.2. Forutsetninger for medlemsskap
Alle medlemmer plikter å følge skolekorpsets, NMF og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.
Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskaps-opplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMF?s medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.
Musikantene skal møte på øvelser og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dirigent korpsleder varsles i god tid på forhånd.
Instrumenter, uniformer og utstyr skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmet og foresatte.
Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

§ 3.3. Rapporteringsplikt og kontingent
Skulekorpset skal sende årsrapport til NMF innen 1. oktober. Kontingenten regnes etter korpsets medlemstall pr. 31. desember.

§ 3.4. Utmeldinger
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra skolekorpset

§ 3.5. Suspensjon og eksklusjon
Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for skolekorpsets aktivitet.
Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.
I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta en eksklusjon.
Musikkorsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for kretsstyret.

§ 4. Årsmøte

§ 4.1. Status
Årsmøtet er Vigrestad skulekorps høyeste myndighet.

§ 4.2. Årsmøte periode, innkalling og saker til årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar.
Alle medlemmene skal innkalles til årsmøtet, som følger kalenderåret.
Innkallingen til årsmøtet skal skje med minst 2 ukers forvarsel.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter vedtak i styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 4.3. Representasjon, rettigheter og voteringer
På årsmøtet deltar skolekorpsets medlemmer, komitemedlemmer og gjester invitert av styret.
Følgende har tale-, forslags-, og stemmerett: Medlemmer som har fylt 15 år. For medlemmer under 15 år kan en foresatt møte med tale, forlags og stemmerett. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Følgende har tale- og forslagsrett: Medlemmer som ikke har fylt 15 år.
Følgende har talerett: Representanter fra NMF. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

§ 4.4. Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Konstituering
 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden/sakliste.
 • Valg av møteledelse
 • Valg av møtesekretær
 • Valg av to protokollunderskrivere.
 • Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.
 • Godkjenning av innkomne forslag.
 • Godkjenning av årsplan og budsjett.

Valg

 • Leder for 1 år
 • Styremedlemmer på valg for 2 år.
 • Varamedlem for 1 år.
 • 2 revisorer for 1 år.
 • De som velges må være 15 år når de tiltrer, ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valget skal foregå skriftlig dersom noen krever det.


§ 5. Styret

§ 5.1. Sammensetning og konstituering
Leder er obligatorisk posisjon, resterende sammensetning bestemmes av styret etter behov. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige og praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer. Leder har dobbelstemme i saker som får like mange stemmer for og imot.


§ 5.2. Fullmakter
Styret skal lede skolekorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
Styret kan nedsette de utvalg og komiteer som det er behov for.
Styret kan revidere og utforme regler og instrukser . Dette for å presisere og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.
Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner skolekorpset. Styre kan meddele prokura.

§ 5.3. Innkalling til styremøter - beslutninger
Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
Musikkorpsets tillitsvalgte møter som observatør med tale og forslagsrett.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.
Styrevedtak skal protokollføres og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlem og revisorer. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

§ 5.4. Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.

§ 5.5. Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret tilsetter dirigent og evt. andre instruktører etter behov. Det skal foreligge instruks for dirigenten og for instruktørene. Om en av partene ønsker det, kan det opprettes kontrakt etter retningslinjene fra NMF. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

§ 6. Medlemsmøter
Medlemsmøter er et forum for kontakt, informasjon og drøftinger for skolekorpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller skolekorpsets medlemmer føler behov for det.

§ 7. Komiteer

§ 7.1. Revisjon
Revisorer skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

§ 7.2. Valgkomiteen
Valgkomiteen består av styremedlemmer som går ut av styret og nestleder som fungerer som komiteleder. Komiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§ 8. Uenigheter og tvister

Uenigheter og tvister om vedtektene og forståelsen av disse skal forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§ 9. Oppløsning og utmelding av NMF

Vedtak om oppløsning av musikkorps må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.
Vedtak om utmelding av NMF må gjøres på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall. Utmelding må skje skriftlig og sendes NMF via Rogaland krets senest 15. november for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMF?s ytelser, tilbud og verdier.
Siste styre er ansvarlig for at instrument og annet utstyr blir forsvarlig oppbevart til et nytt korps kommer i gang.

§ 10. Vedtektsendringer

Kun ordinært årsmøte kan endre disse vedtektene, og då med 2/3 flertall. Det gjelder også pålagte endringer fra NMF. Vedtektene skal godkjennes av NMF Rogaland.

Ikrafttredelse

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 24. februar 2004.

   


Get Adobe Reader

 Vedtekter Vigrestad skulekorps Read file


 

 

 

Vigrestad Skulekorps Postboks 72 4369 Vigrestad